Welkom op de website van de Stem des Volks

Beleidsplan 2019- 2023

RSIN: 851683125

Werkwijze beleidsplan

In de bestuursvergadering van 17 september 2019 is besloten een beleidsplan op te stellen om bij de belastingsdienst de status van `Culturele ANBI` aan te kunnen vragen. Deze status biedt de vereniging mogelijkheden om extra financiële middelen aan te trekken t.b.v. bijzondere projecten

Doelstelling

De vereniging Stem des Volks Maastricht heeft ten doel de bevordering en uitoefening van koorzang vanuit een breed maatschappelijk perspectief waarin thema’s met betrekking tot onderdrukking, racisme en fascisme, milieuvervuiling, vluchtelingen, armoede, maar ook liefde en natuur een belangrijke rol spelen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. lid te zijn van een landelijke koepel voor zangkoren;
 2. het jaarlijks uitvoeren van een aantal concerten rondom bovengenoemde thema’s;
 3. het organiseren van- en het deelnemen aan concerten in samenwerking met andere koren of culturele instellingen.
 4. wekelijks een repetitie te organiseren, waarbij leden van de vereniging welkom zijn en nieuwe leden worden uitgenodigd deel te nemen.

Het koor streeft naar een zo hoog mogelijk artistiek niveau.door:

 1. het werken met een professionele dirigent
 2. het aanhouden van een geschikte repetitieruimte
 3. het bijhouden en vernieuwen van het repertoire
 4. inzetten van deskundige musici t.b.v. concerten
 5. zoeken naar samenwerking met andere culturele verenigingen en activiteiten

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden:

 • Voorzitter, Jos Gielen
 • Secretaris, Anneke Verschoor
 • Penningmeester, Frans Heijerman
 • Lid, PR en communicatie, Louise Verhoef
 • Lid, muziek en partituren, Arjan van der Ham

Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering van de vereniging benoemd voor de periode van vier jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Voorzitter, secretaris en penningmeester vervangen elkaar indien één van de prosities tijdelijk vacant is, of door afwezigheid niet kan worden vervuld. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. Gemaakte kosten worden vergoed onder overhandiging van een nota of kassabon.

Financiën.

Financiën worden beheerd door de penningmeester. 
Het koor kent de volgende bronnen van inkomsten:

 • Leden van de vereniging betalen een jaarlijkse contributie
 • Gemeente Maastricht kent jaarlijks een subsidie toe op grond van het aantal Maastrichtse leden.
 • Toegangsgelden bij concerten
 • Concerten op verzoek leveren een onkostenvergoeding
 • Vriendenbijdragen
 • Winst uit de barvoorziening na de repetities
 • Voor muzikale projecten die ongeveer eens in de drie jaar worden georganiseerd worden instellingen, subsidiegevers en bedrijven in het kader van ANBI benaderd om een bijdrage te leveren. Deze projecten, waarin het koor samenwerkt met musici hebben doorgaans een begroting van boven de € 15.000,-, waarvan de salariëring van de musici het grootste aandeel is.

 

Vaste kosten:

 • De dirigent en de pianobegeleider werken op contractbasis voor het koor en declareren maandelijks hun gemaakte uren en kosten.
 • Huur repetitieruimte in een wijkgebouw

 

Verantwoording:

 • Ieder jaar maakt de penningmeester in de maand januari de jaarrekening op.
 • De jaarrekening wordt door een door de ledenvergadering benoemde kascommissie gecontroleerd en vervolgens aan de ledenvergadering ter goedgekeuring voorgelegd waarna de begroting voor het daaropvolgend jaar wordt vastgesteld.

 

Repertoire

Het repertoire van het koor kenmerkt zich door een maatschappelijke betrokkenheid. Het is afkomstig uit alle delen van de wereld: Afrikaans, Zuid-Amerikaans, Europees. De thema’s zijn vaak onderdrukking, maar ook liefde voor de natuur, strijd tegen onrecht en milieuvervuiling. Binnen het bestuur is één lid, die zich met name met de invulling van repertoire bezig houdt in samenwerking met de dirigent, die hier een belangrijke artistieke en technisch zeggenschap in heeft.

Public Relations

Externe publiciteit is vooral gericht op het uitdragen van de naamsbekendheid van het koor om zo publiek te verwerven voor de concerten, maar ook om donateurs en sponsors te verkrijgen. Binnen het bestuur is één lid benoemd met deze specifieke taak. Voor de externe publiciteit wordt de media ingeschakeld, zoals de regionale kranten, buurtbladen, lokale radio en TV. Daarnaast worden contacten met verenigingen onderhouden, waarmee het koor op projectbasis mee samenwerkt.

Nieuws

Geen nieuws

Momenteel is er geen nieuws om weer te geven